Kars Harakani Devlet Hastanesi

Kars İl Sağlık Müdürlüğü
Kars Harakani Devlet Hastanesi